KLEDINGBELEID GIJS GRONINGEN

Versie 2.0 26-9-2023

1. Kleding

 • GIJS wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met een uniforme outfit rondloopt. Dit geeft een correcte, verzorgde en professionele uitstraling. Ieder competitie spelend lid speelt dan ook met hetzelfde wedstrijdshirt, sokken en bij voorkeur broek.
 • Er dient eenheid van tenue te zijn, dat wil zeggen, alle spelers en speelsters van een team dragen hetzelfde wedstrijdtenue. Dit geldt voor alle wedstrijden. Eenheid van tenue geldt ook voor trainingspakken met of zonder sponsorbedrukkingen.
 • De meeste teams worden gesponsord. Dat houdt in dat GIJS geld en/of goederen ontvangt van het bedrijf en als tegenprestatie reclame maakt voor het betreffende bedrijf, voornamelijk door middel van het bedrukken van het shirt, maar ook broeken, trainingspakken, boarding of jassen.
 • Kleding of materiaal wat op eigen initiatief is aangeschaft door GIJS Groningen blijft eigendom van GIJS en worden eventueel in bruikleen gegeven aan de verschillende teams. Een speler die kleding in bruikleen krijgt tekent hiervoor een contract.

2. Wedstrijdtenue (zie bijlage 1)

Het wedstrijdtenue bestaat uit shirt, sokken en broek. Alle overige wedstrijdkleding en (beschermend)

materiaal valt hier niet onder.

 • Kleuren: Rood = PMS 186 II. Zwart = BLACK III. Wit = WHITE
 • Kleuren thuisshirt: rood/zwart met het clublogo op de linkerzijde van de borst
 • Kleuren uitshirt uit: rood/zwart met het clublogo op de linkerzijde van de borst
 • Zwarte ijshockeybroek
 • Rode (PMS 186) ijshockeyhandschoenen 1. NOTE: Dit is niet verplicht maar wel zeer wenselijk i.v.m. de uniformiteit.
 • Rode (PMS 186) ijshockeyhelm. NOTE: Dit is wel verplicht, bij aanvang van wedstrijd wordt hierop gecontroleerd, heb je geen rode helm dan speel je niet. Houdt hier dus rekening mee bij de aanschaf van een nieuwe helm.
 • Sokken rood/zwart met een rood/witte streep.
 • Het tenue (shirt en broek) is al dan niet voorzien van een bedrijfsuiting van een door GIJS gecontracteerde sponsor. Het aanbrengen van bedrijfsuitingen op het GIJS tenue buiten de goedkeuring van het bestuur om is niet toegestaan. Ook het afplakken van bedrijfsuitingen op het tenue is niet toegestaan.
 • Het namens GIJS spelen van (vriendschappelijke) wedstrijden/ toernooien vindt uitsluitend plaats in het hierboven genoemde tenue.
 • Het is spelers niet toegestaan om in andere shirts, al dan niet voorzien van bedrijfsuiting(en), namens GIJS wedstrijden / toernooien te spelen. Of dit competitie of vriendschappelijke wedstrijden betreffen doet niet ter zake.

Aanwezig materiaal bij leden

Bij een afwijkende kleur in handschoen, broek of helm wordt een lid verplicht om nieuw materiaal aan te schaffen of te huren. De club streeft naar uniformiteit, houdt hier rekening mee bij het aanschaffen van nieuw materiaal, de kleding coördinator kan hierin adviseren.

3. Aanschaf sportkleding

 • Via GIJS kunnen naast de wedstrijdtenues en sokken ook trainingspakken, jassen en andere ijshockeygerelateerde goederen (gesponsord) aangeschaft worden, neem hiervoor contact op met de kleding coördinator.
 • In het geval dat de onder 3.a. genoemde kleding en/of goederen niet dezelfde sponsor betreffen als de tenuesponsor, zal eerst toestemming van de sponsorcommissie en bestuur nodig zijn.
 • De tenues van de selectie worden gesponsord door de sponsoren. Materiaal en kleding blijft eigendom van GIJS.
 • De kleding coördinator van GIJS is de enige die kleding bestelt en beslist wat er eventueel aangeschaft en/of vervangen dient te worden.

4. Tenues en trainingspakken met sponsorbedrukkingen

De sponsorbedrukkingen op de kleding zijn als volgt vastgelegd:

4.1 Wedstrijdshirt

 • Voorzijde links ter hoogte van borst: clublogo
 • Voorzijde gecentreerd ter hoogte van middenrif: naam en/of logo hoofdsponsor.
 • Achterzijde: rugnummer
 • Schouders: naam en/of logo sponsor

4.2 IJshockey broek

In overleg en na goedkeuring van de kleding coördinator

4.3 Trainingspak

 • Voorzijde rechts ter hoogte van borst: naam en/of logo sponsor in kleine opdruk
 • Voorzijde links ter hoogte van borst: clublogo
 • Achterzijde ter hoogte van schouderbladen: naam en/of logo sponsor

4.4 Coach- spelersjas

 • Voorzijde rechterborst: naam en/of logo sponsor in kleine opdruk
 • Voorzijde linkerborst: clublogo
 • Achterzijde ter hoogte van schouderbladen: naam en/of logo sponsor

4.5 Tas

Clublogo + naam en/of logo sponsor

4.6 Overige niet genoemde kleding en/of goederen

In overleg met en na goedkeuring van kleding coördinator

Overig

De tenues (shirts en kousen) worden na iedere wedstrijd door de teamleider of (een ouder van) een teamlidgewassen voor de volgende wedstrijd.

De teamleider dient er zorg voor te dragen dat aan het einde van het seizoen op de door de kleding coördinator aangegeven tijdstippen, de tas met inhoud compleet en in goede staat wordt ingeleverd.

Teams die van GIJS materiaal en of kleding in bruikleen hebben gekregen, gebruiken dit bij de wedstrijden, dat wil zeggen bij de warming-up direct voor de wedstrijd en tijdens de wedstrijden zelf.

Materiaal en kleding mogen niet worden gebruikt en gedragen door andere personen en niet voor andere doeleinden dan ijshockey.

Verlies of beschadiging van kleding dient direct gemeld te worden bij de kleding coördinator. Kosten bij verlies of beschadiging (uitgezonderd slijtage als gevolg van normaal gebruik) van shirts, broeken, sokken, trainingspakken of tassen worden in rekening gebracht bij het betreffende verantwoordelijk zijnde lid.

5. Procedure sponsoring kleding

Het bestuur rekent op medewerking van ieder lid, zodat de procedure op een correcte wijze wordt uitgevoerd.

Hierna volgt het stappenplan waarmee we een uniforme werkwijze bij sponsoraanvragen nastreven met als uiteindelijke doelstelling een jarenlange relatie met een tevreden sponsor:

 • Belangstelling potentiële sponsor wordt doorgegeven aan de sponsorcommissie.
 • De sponsorcommissie bespreekt de belangstelling met de potentiële sponsor of een vertegenwoordiger van deze potentiële sponsor.
 • De sponsorcommissie koppelt het gesprek terug aan het bestuur en de kleding coördinator.
 • De kleding coördinator doet de sponsor een voorstel betreffende opdruk, verzorgt de bestelling bij de voorkeursleverancier, neemt de bestelde goederen in ontvangst en controleert deze.
 • De kleding coördinator benadert de betreffende leider in verband met de aflevering van de goederen aan het team. De sponsorcommissie verzorgt de publiciteit voor de sponsor en neemt daartoe contact op met de sponsor.
 • De sponsorcommissie verspreidt het redactioneel en de foto op de bij GIJS in werking zijnde media, te weten: de website, nieuwsbrief en sociale media.

6. Verantwoordelijkheden en taken
6.1 Bestuur

Het bestuur bepaalt het kledingbeleid en ziet toe op het correct nakomen van de gemaakte afspraken.

6.2 Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsors en het vastleggen van afspra- ken in een sponsorovereenkomst. Email: sponsorzaken@gijsgroningen.nl

6.3 Kleding coördinator

De kleding coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kledingbeleid, hij bestelt en registreert.

De kleding coördinator verzorgt de jaarlijkse uitgifte en inname van in bruikleen verstrekte kleding en stelt het bestuurslid sponsorzaken op de hoogte bij verlies en/of beschadiging. Email: kleding@gijsgroningen.nl

6.4 Penningmeester

Afhandeling van alle financiële zaken. Email: penningmeester@gijsgroningen.nl

7. Uitvoering en sancties
Wij verwachten van alle teambegeleiders, coaches, trainers en spelers dat ze zich aan de kledingvoorschriften houden. Het handelen in strijd met deze kledingvoorschriften dan wel met door of namens het bestuur gestelde regels ten aanzien van door haar of namens haar georganiseerde activiteiten kan, naast het gestelde in de statuten, leiden tot berisping c.q. uitsluiting dan wel een andere, door haar te bepalen maatregel tegen de betrokkene.

Bijlage 1

Kleuren in PMS Rood = PMS 186 Zwart = BLACK Wit = WHITE
Prijzen, bestellingen en vragen via: kleding@gijsgroningen.nl