HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

Artikel 1
A. De naam van de vereniging is GIJS Groningen (hierna te noemen: GIJS).

Artikel 2
2.1 De vereniging treedt met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement op als een vertegenwoordigend lichaam voor het beoefenen van de ijshockeysport in Groningen.

Artikel 3
3.1 Het bestuur met betrekking tot alle aangelegenheden van algemeen verenigingsbelang berust bij de algemene ledenvergadering respectievelijk bij het bestuur en de vaste commissies, een en ander zoals verder in dit reglement bepaald.

Artikel 4
4.1 Erevoorzitter, ereleden en leden van verdienste, zoals niet benoemd in artikel 4.4, worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig benoemd.
4.2 Een erelidmaatschap of een lidmaatschap van verdienste kan worden ingetrokken door de algemene ledenvergadering, mits het voorstel daartoe in de agenda dier vergadering was vermeld.
4.3 Erevoorzitter en ereleden hebben vrije toegang tot alle wedstrijden welke door de vereniging worden georganiseerd.
4.4 Leden van verdienste worden in de volgende categorieën benoemd:

Brons
Personen die zich minimaal 10 jaar hebben ingezet als vrijwilliger ontvangen eenmalig een seizoenkaart van GIJS voor hem/haar en zijn/haar partner.

Zilver
Personen die zich minimaal 15 jaar hebben ingezet als vrijwilliger ontvangen vijf jaar lang een seizoenkaart van GIJS voor hem/haar en zijn/haar partner.

Goud
Personen die zich minimaal 20 jaar hebben ingezet als vrijwilliger ontvangen een seizoenkaart voor het leven van GIJS voor hem/haar en zijn/haar partner.

Erelid
Personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet als vrijwilliger ontvangen een businesskaart voor het leven van GIJS.

Een erelid kan worden voorgedragen aan het bestuur, deze beslist of de voordracht gehonoreerd wordt.

Artikel 5
5.1 Aspirant leden van de vereniging zijn die personen die nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, actief de ijshockeysport beoefenen en zich als zodanig hebben aangemeld bij de vereniging.
5.2 Leden zijn zij die de 16-jarige leeftijd hebben bereikt en actief de ijshockeysport beoefenen en zich als zodanig hebben aangemeld bij de vereniging.
5.3 Leden die vallen onder art. 5.2 en 5.7 zijn stemgerechtigd
5.4 Aspirant-leden zijn niet stemgerechtigd, maar kunnen zich laten vertegenwoordigen door één van de ouders/ verzorgers, aan wie de zorgplicht(voogdij) krachtens de wet is toegekend.
5.5 Bovendien zijn zij lid van de vereniging, die met hun instemming door de algemene ledenvergadering zijn benoemd tot het bekleden van een niet bezoldigde functie in het bestuur of een commissie, dan wel na schriftelijke aanmelding bij de secretaris van de vereniging door het bestuur als lid zijn toegelaten.
5.6 De rechten en plichten van de leden kunnen te allen tijde door de vereniging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door het lid of door de vereniging, de contributie voor het lopende ijshockeyseizoen voor het geheel verschuldigd blijft. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en wel schriftelijk met opgave van redenen.
5.7 Het bestuur beslist over de toelating van leden, aspirant-leden en donateurs. Bij niet toelaten als lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6
6.1 Een team dat wenst deel te nemen aan de landelijke competitie wordt door het wedstrijdsecretariaat bij de Bond aangemeld.
6.2 Een lid van een team is eerst dan gerechtigd tot deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden als zijn contributie (of een deel hiervan) binnen de vastgestelde termijn is voldaan. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering aan de hand van een voorstel van het bestuur.
6.3 De contributie zal jaarlijks minimaal automatisch worden aangepast, middels een indexering gekoppeld aan het inflatiecijfer.

Artikel 7
7.1 Alle door de vereniging erkende spelende leden zijn, op straffe van een speelverbod voor een of meer wedstrijden, verplicht aan de trainingen deel te nemen.
7.2 Spelende leden zijn verplicht indien zij verhinderd zijn om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden, zich met opgaaf van redenen af te melden bij hun teamleider(s).
7.3 Spelende leden zijn verplicht, tenzij anders door het bestuur cq de strafcommissie bepaald, deel te nemen aan de (eventueel landelijke) competitiewedstrijden.

Artikel 8
8.1 De leden zijn verplicht iedere wijziging in adres of telefoonnummer binnen veertien dagen door te geven aan het secretariaat.
8.2 De leden zijn verplicht de met het bestuur, respectievelijk een commissie gemaakte afspraken na te komen.

Artikel 9
9.1 De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging aan te brengen. Hij is niet bevoegd eigenmachtig punten van de agenda af te voeren. Hij kan beraadslagingen sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht dit punt op de agenda van de volgende algemene ledenvergadering te plaatsen, indien een zodanig aantal stemgerechtigde leden als bevoegd tot het uitbrengen van 1/10 van de stemmen in de algemene ledenvergadering, respectievelijk een zodanig aantal leden van het bestuur als gerechtigd is tot het uitbrengen van 1/5 van de stemmen in de vergaderingen van het bestuur, het verlangen daartoe kenbaar maakt.
Verder treedt de voorzitter als vertegenwoordiger van de vereniging op bij de overkoepelende Nederlandse IJshockey Bond (NIJB), hij onderhoudt de contacten met de andere verenigingen die onder de omni/vereniging vallen, gemeente en de directie van de ijsbaan.
Hij is verantwoordelijk voor de representatie namens de vereniging naar buiten in de meest uitgebreide zin van het woord.
9.2 Een vice-voorzitter neemt bij ontstentenis of belet van de voorzitter, dan wel indien deze in gebreke is, diens functie waar. Hij treedt, zolang zijn waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.
9.3 De secretaris van de vereniging voert de briefwisseling uit naam van en zo mogelijk in overleg met het bestuur en houdt daarvan kopie. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) brengt hij schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden en het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Hij houdt de lijst bij van aspirant-leden, leden en donateurs. Hij heeft het beheer over het archief en is belast met het opmaken van de notulen van de bestuursvergadering en de algemene ledenvergaderingen, welke notulen na te zijn goedgekeurd door de voorzitter en de andere bestuursleden worden vastgesteld respectievelijk door de ALV worden goedgekeurd.
9.4 De wedstrijdsecretaris verzorgt het doorgeven van wedstrijdtijden cq wijzigingen en het inschrijven van de teams bij de NIJB, evenals het doorgeven van nieuwe spelers aan de NIJB. Contacten met de directie van de ijsbaan over wedstrijddata en eventuele wijzigingen, controle, indien een speler van een andere club komt, op het voldaan hebben van de financiële verplichtingen bij de oude club, overleg met coaches/ teambegeleiders over alle relevante zaken, het maken en distribueren van spelerspassen en de controle van facturen aangaande ijshuur.
9.5 De penningmeester beheert in overleg met het bestuur de gelden van de vereniging. Hij zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende gelden, zoals contributies, facturen n.a.v. gemaakte afspraken door de commerciële commissie met sponsors, aspirant-leden, leden en donateurs. Verder verzorgt hij het betalen van de rekeningen, zoals ijshuur, afdrachten aan de bond en alle andere door het bestuur gesanctioneerde uitgaven. Hij onderhoudt contact met de materialencommissie over de klomp entreegelden, het uitbetalen van de scheidsrechterkosten, aanschaf materialen (in overleg met het bestuur), verhuur uitrustingen. Van al deze zaken houdt hij een archief bij. In de jaarlijkse ALV brengt hij schriftelijk verslag uit van zijn beheer in de afgelopen verenigingsjaar en dient een begroting in voor het komende jaar.
9.6 De coördinator voor de technische zaken is verantwoordelijk voor alle technische facetten van de vereniging. Hij stelt het technisch beleidsplan op in overleg met het bestuur en draagt zorg voor de technische en tactische trainingen in overeenstemming met het beleidsplan en in overleg met de technische commissie. Verder stelt hij trainers, coaches en teambegeleiders aan. Hij zal probleemoplossend bezig zijn waar het betreft trainers, coaches, teambegeleiders, teams, spelers en ouders en zal daarvoor altijd bereikbaar zijn. Aan alle beslissingen zal goedkeuring van het bestuur vooraf gaan, tenzij urgentie een onmiddellijke beslissing vereist. Hij is de vertegenwoordiging van de technische commissie in het bestuur.
9.7 Een van de algemene bestuursleden is de vertegenwoordiging van de commerciële commissie in het bestuur. Hij brengt verslag uit over de activiteiten om sponsors binnen te halen voor de vereniging.

Artikel 10
10.1 De commerciële commissie is verantwoordelijk voor het benaderen van potentiële sponsors, het sluiten van contracten en het onderhouden van contacten met sponsors. Zij is betrokken bij het organiseren van evenementen, doet voorstellen aan het bestuur m.b.t. prijsbepaling over bord-/shirtreclame, kledinglijn, clubblad en andere vormen van reclameuitingen voor zowel binnen de vereniging als daarbuiten, en geeft gevraagd/ongevraagd advies. Zij rapporteert tijdens de bestuursvergaderingen via haar vertegenwoordiging in het bestuur.
10.2 De technische commissie stemt onder leiding van de coördinator technische zaken de technische en tactische trainingen af op het beleidsplan en legt daarvoor via de coördinator verantwoording af bij het bestuur.
10.3 De toernooicommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van toernooien en brengt via een vertegenwoordiger verslag uit aan het bestuur.
10.4 Aan de strafcommissie is opgedragen de beoordeling en beslissing van alle (strafbare) gedragingen/handelingen die het verenigingbelang kunnen schaden of ingaan tegen de algemeen maatschappelijke normen en waarden, waarin de teambegeleiding niet voorziet. Incidenten dienen bij het bestuur schriftelijk te worden ingediend.
In de strafcommissie nemen tenminste twee personen zitting, benoemd door het bestuur. De strafcommissie kan na goedkeuring van het bestuur voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij wedstrijden en trainingen. Indien en zolang de orde naar de mening van de strafcommissie niet voldoende is gewaarborgd, kan het spelen van wedstrijden en het deelnemen aan trainingen van het betrokken lid worden verboden. Onverminderd de bevoegdheden van de strafcommissie, de teambegeleiding en het bestuur zijn de scheidsrechters belast met de handhaving van orde en tucht tijdens de wedstrijden.
10.5 De materialencommissie beheert de materialen van de vereniging, zoals de verhuur van uitrustingen, wedstrijdshirts enz. Aanschaf van nieuwe materialen geschiedt uitsluitend na goedkeuring door het bestuur. De opbrengst van de verhuur wordt afgedragen aan de penningmeester. De commissie is voor alle handelingen verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
10.6 De kascommissie bestaat uit twee leden, aangewezen door de ALV en is belast met het toezicht op het financieel beleid. Zij brengt daarover verslag uit aan de jaarlijkse ALV.
De leden worden benoemd voor twee jaar, treden beurtelings af en zijn niet direct herkiesbaar. De commissie komt éénmaal per jaar bijeen en verder wanneer een lid der commissie, het bestuur of de penningmeester dit wenselijk acht.
10.7 Het bestuur kan indien zij dit wenselijk acht tijdelijke commissies in het leven roepen voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden en of activiteiten en zal hiervan tijdens de ALV verslag doen. De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en treden jaarlijks af.
10.8 Eenieder die enige functie binnen de vereniging bekleedt, mag zonder toestemming van het bestuur geen andere functie bekleden binnen de omni-vereniging of in een andere vereniging of stichting welke strijdig kan zijn met het belang van de vereniging, dit naar oordeel van het bestuur.

Artikel 11
11.1 Elk team heeft indien nodig twee teambegeleiders. Zij zijn belast met het organisatorische gedeelte rondom het team. Zij houden de presentielijst bij, zijn meldpunt voor verhindering bij alle activiteiten van het team. En informeren teamleden over wijzigingen in deze activiteiten. Ook onderhouden zij contacten met ouders. Zo nodig coördineren zij vervoer bij uitwedstrijden. Verder zijn zij belast met de orde in en om de kleedkamers en ijsbaan. Zij assisteren desgewenst de coach.
Verder behoort i.o.m. de wedstrijdsecretaris het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden tot hun taak.
11.2 Elk team heeft een coach, in de meest ideale situatie is de coach tevens de trainer. De coach bepaalt de speelwijze, zowel wat tactiek als opstelling betreft. Indien de coach niet de trainer is, onderhoudt deze nauw contact met de trainer, teneinde de trainingen te kunnen aanpassen aan de ervaringen opgedaan tijdens wedstrijden en omgekeerd.

Artikel 12
12.1 Het bestuur neemt zijn besluiten in vergaderingen. In spoedeisende gevallen, met uitzondering van in de statuten genoemde gevallen, kan het bestuur besluiten nemen zonder in vergadering te komen, mits alle leden van het bestuur in het overleg worden betrokken en daarvan op de hoogte worden gesteld, wat blijkt uit een door de secretaris op te maken protocol.
12.2 Indien de mogelijkheid tot vorenbedoeld algemeen overleg niet bestaat, kan in bedoelde gevallen de meerderheid van het bestuur met eenparigheid van stemmen geldige besluiten nemen en namens het bestuur handelend optreden. Aan de overige bestuursleden moeten de besluiten zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht. Van een en ander zal door de secretaris een protocol worden opgemaakt.

Artikel 13
13.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks, indien mogelijk voor aanvang van het ijshockeyseizoen, de onderstaande zaken ter kennis van de leden wordt gebracht, zo mogelijk door publicatie in het clubblad en/of op de website:
a) De namen en adressen van de leden van het bestuur
b) De samenstelling van de commissies, teambegeleiding, coaches en trainers
c) Wijzigingen in bovenstaande punten a en b.
d) Het programma van de competitie
e) Al hetgeen nodig is voor een goede gang van zaken.

Artikel 14
14.1 Het bestuur is bevoegd binnen de grenzen van de begroting, vergoedingen en/of onkostenvergoedingen toe te kennen.

Artikel 15
15.1 Alle beslissingen over aangelegenheden van bijzondere aard of over schriftelijke verzoeken of klachten van leden moeten door het bestuur genomen worden met meerderheid van stemmen.

Artikel 16
16.1 De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 17
17.1 Het bestuur is bij het spelen van thuiswedstrijden vrij in het heffen van toegangsgeld cq rondgaan met de klomp.
17.2 De penningmeester zendt telkens voor aanvang van het verenigingsjaar de nota’s voor de contributies toe aan de aspirant-leden, leden, en donateurs. De contributie voor de spelende leden zal zoveel mogelijk worden geïnd via automatische afschrijving.
17.3 De leden zijn verplicht binnen de gestelde termijn het verschuldigde te voldoen.
17.4 In geval van achterstallige contributies heeft het bestuur het recht een speelverbod voor trainingen en wedstrijden op te leggen tot de hele schuld gedelgd is.
17.5 In geval van achterstallige betaling door donateurs, aspirant-leden en leden heeft het bestuur het recht de in gebreke gebleven persoon tenslotte af te voeren van de ledenlijst / donateurlijst.

Artikel 18
18.1 Zij die benoemd wensen te worden tot clubscheidsrechter dienen zich aan te melden bij het bestuur. Zij dienen te voldoen aan door het bestuur te stellen eisen.
18.2 Het bestuur benoemt de clubscheidsrechters na overleg met de technische commissie en is bevoegd, eveneens na overleg met de technische commissie, de benoeming in te trekken.

Artikel 19
19.1 Vergaderingen van het bestuur worden belegd op verlangen van de voorzitter of indien tenminste 3 bestuursleden dit wenselijk achten. Plaats, datum en uur van de vergadering van het bestuur worden vastgesteld in overleg.
19.2 De bestuursvergaderingen worden zo mogelijk tenminste drie dagen van te voren aangekondigd.
19.3 De secretaris voorziet de bestuursleden van een agenda die in overleg is samengesteld.

Artikel 20
20.1 Ieder jaar wordt voor de jaarlijkse ALV door de penningmeester een ontwerpbegroting opgemaakt, die ter goedkeuring aan de ALV wordt voorgelegd.
20.2 Het bestuur is bevoegd van de door de ALV vastgestelde begroting af te wijken.
20.3 Van een eventueel voordelig saldo van de rekening van een afgelopen verenigingsjaar zal een door het bestuur te bepalen gedeelte worden gestort in een reservefonds.
20.4 Voor verdere bepalingen ten aanzien van de ALV wordt verwezen naar de statuten.

Artikel 21
21.1 Ieder lid van de vereniging is persoonlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de ijsbaan tijdens enige activiteit die door de vereniging wordt georganiseerd. Schade aan gebouw en goederen zullen worden verhaald op de veroorzakers hiervan.
21.2 Toegang tot de kleedkamers hebben: de coach/ trainer/teambegeleiders en spelers. Ouders hebben geen toegang tot de kleedkamers, tenzij de teambegeleiding hierom vraagt.
21.3 Ordelijk gedrag is noodzakelijk en verplicht.
21.4 Het is verboden in kleedkamers en gangen alcohol te nuttigen.
21.5 Het is verboden in het sportcomplex te roken.
21.6 Het is verboden om in het sportcomplex Kardinge met stick en puck te spelen en zich op skeelers voort te bewegen buiten de daartoe bestemde plaats.
21.7 Op wangedrag in of rond sportcomplex Kardinge kunnen disciplinaire maatregelen volgen.

Artikel 22
22.1 Bij het betreden van een kleedkamer dienen de aanwijzingen van de teambegeleiding te worden opgevolgd.
22.2 Kleding en uitrusting dienen steeds netjes te worden opgeruimd.
22.3 Schaatsen dienen na de trainingen en wedstrijden direct te worden uitgetrokken, indien medespelers op blote voeten rondlopen is het ten strengste verboden met schaatsen door de kleedkamer te lopen.
22.4 De kleedkamer wordt te allen tijde netjes achtergelaten.
22.5 Er wordt niet op teamgenoten/begeleiders/coaches/trainers/publiek of enige andere functionaris gescholden, bij enige activiteit door de vereniging georganiseerd.
22.6 Aanwijzingen door enige functionaris, belast met training/wedstrijd of de goede gang van zaken in een sportcomplex, worden zonder protest opgevolgd.

Artikel 23
23.1 Een speler mag alleen aan de trainingen/wedstrijden deelnemen indien hij de volledige voorgeschreven uitrusting aan heeft.
23.2 De uitrusting van een speler bestaat uit:

a. Zweetpak persoonlijk
b. Tok persoonlijk
c. Shirt huur
d. Keelbeschermer persoonlijk
e. Jarretelle persoonlijk
f.  Beenbescherming huur
g. Kousen (rood-wit) huur
h. Borstpantser huur
i.  Elleboogbeschermers huur
j.  IJshockeybroek (rood) huur
k. Bretel persoonlijk
l.  Handschoenen huur
m. Helm (rood) + masker huur
n. IJshockeyschaatsen persoonlijk
o. 2 IJshockeysticks persoonlijk
p. IJshockeyshirt huur
q. IJshockeytas persoonlijk
r. Schaatsbeschermers persoonlijk
s. Reserve veters + tape persoonlijk

Alle uitrustingstukken waar “huur” vermeld staat, kunnen in het eerste lidmaatschapsjaar worden gehuurd en anders is het “persoonlijk”.

23.3 De keepers uitrusting bestaat uit:
a. Zweetpak persoonlijk
b. Keeperstok persoonlijk
c. Shirt huur
d. Keelbeschermer persoonlijk
e. Jarretelle persoonlijk
f.  Legguards huur
g. Body en armbeschermer huur
h. Vanghandschoen huur
i.  Blokhandschoen huur
j.  IJshockeybroek (rood) huur
k. Helm (rood) + masker huur
l.  Keeperschaatsen persoonlijk
m. 2 Keepersticks persoonlijk
n. IJshockeyshirt huur
o. IJshockeytas persoonlijk
p. Schaatsbeschermers persoonlijk
q. Reserve veters + tape persoonlijk

Alle uitrustingstukken waar “huur” vermeld staat, kunnen in het eerste lidmaatschapsjaar worden gehuurd en anders is het “persoonlijk”.

Artikel 24
24.1 Zowel de zomertrainingen als de wintertrainingen zijn verplicht. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Hiervoor kan men een verzoek richten aan de teambegeleiding.
24.2 Men is verplicht zich bij de teambegeleiding af te melden bij verhindering van deelname aan training of wedstrijd.
24.3 Alle spelers dienen een half uur voor de training aanwezig te zijn in de kleedkamer.
24.4 Een half uur na de training dient de kleedkamer ordelijk te zijn verlaten.
24.5 Aan de boarding mogen zich alleen coach, teambegeleiders en trainers ophouden. Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden gebruik te maken van de zitplaatsen direct achter de spelers bank, dit om te voorkomen dat spelers uit hun concentratie worden gehaald.
24.6 Na de trainingen dienen alle spelers te douchen en daartoe te beschikken over tenminste:
Handdoek
Zeep
Schoon ondergoed
Schone sokken
Badslippers (sterk aanbevolen)

Artikel 25
25.1 De spelers dienen een uur voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig te zijn, tenzij anders bepaald door de teambegeleiding.
25.2 De trainer/coach bepaalt hoe er gespeeld gaat worden en met welke spelers. Hij is verantwoordelijk voor de opstelling en speelwijze.
25.3 De coach/teambegeleiding/trainer bepalen voor, tijdens en na een wedstrijd de gehele gang van zaken. Hun aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

Artikel 26
De strafcommissie cq het bestuur kan straf opleggen indien:
a) Een speler de sfeer en de orde in het team verstoort.
b) Een speler zonder melding regelmatig afwezig is bij trainingen en wedstrijden.
c) Een speler tussen de perioden rookt en/of sterke drank gebruikt.
d) Een speler zijn medespelers, spelers van het andere team overige functionarissen of publiek, discrimineert in woord of gebaar.
e) Een speler zich misdraagt jegens het publiek, voor/tijdens of na een wedstrijd om welke reden dan ook.
f) Een speler schopt met zijn schaats (ongeacht eventuele maatregelen van de NIJB).
g) Een speler scheldt tegen coach/teambegeleiding, scheidsrechters, trainers of enige andere functionaris.
h) Een speler wangedrag vertoont rondom de ijshal.
i) Een schriftelijke aanklacht is ingediend over een vermeend feit.

Artikel 27
27.1 Ieder bestuurslid dient in het bezit te zijn van een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.
27.2 Voor leden en aspirant leden liggen de statuten ter inzage bij de secretaris.
27.3 Jaarlijks zal het huishoudelijk reglement, voorzien van de laatste wijzigingen, bij aanvang van het ijshockeyseizoen worden opgenomen in het clubblad.

Artikel 28
28.1 Persoonlijke straffen en/of (administratieve) kosten die door de NIJB voor deze straffen worden gerekend zijn voor rekening van de speler(s).
28.2 Deze kosten dienen door de speler(s) voor aanvang van het nieuwe ijshockeyseizoen te zijn voldaan.

Artikel 29
29.1 De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal in de kleedkamer(s) of ijshal gedurende trainingen of wedstrijden.

Artikel 30
In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, dat tevens beslist over de uitlegging van de bepalingen daarvan.